ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van:

Proost Horeca Belang, gevestigd te Houten. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden - Nederland te Utrecht

Artikel 1: Toepasselijkheid / definities

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten aangegaan tussen Proost Horeca Belang hierna te noemen Proost, gevestigd te Houten en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende voorwaarden kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en zover deze door Proost uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever van Proost wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, ook voor het geval in de voorwaarden van de opdrachtgever mocht zijn bedongen dat diens voorwaarden prevaleren.

1.4 Voor zover in deze voorwaarden sprake is van schade an de zijde van Proost van haar personeel of van door haar ingeschakelde derden, is daaronder in ieder geval begrepen materiele- en immateriele schade directe of indirecte, bedrijfsschade en/of gevolgschade, kosten, boetes en renten.

Artikel 2: Offertes en overeenkomsten

2.1 Offertes van Proost zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden, diensten heeft verstrekt.

2.2 Proost zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. waarbij Proost het recht heeft deze naar eigen inzicht uit te voeren.

2.3 Met het accepteren van een offerte en het geven van een opdracht aan Proost accepteert een (potentiële) opdrachtgever de toepasselijkheid van de onderhavige door Proost gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

2.4 De offertes van Proost zijn vrijblijvend. Proost behoudt zich het recht voor om een offerte in te trekken.

2.5 Een opdracht van de opdrachtgever aan Proost geldt als aanbod en is onherroepelijk.

2.6 De uit te voeren opdracht is beperkt tot wat bij de opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk is omschreven.

2.7 Een aan Proost gegeven mondelinge opdracht kan Proost slechts binden na haar schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever.

2.8 Na ondertekening van een opdrachtovereenkomst door beide partijen, zijn beide partijen gehouden de verstrekte opdracht naar beste eer en geweten uit te voeren.

2.9 Behoudens de instemming van Proost met betrekking daartoe ie een opdrachtgever verplicht om er voor te zorgen dat geen enkel gegeven in woord en geschrift aan derden bekend gemaakt zal worden. Het is vooral niet toegestaan kopieen aan derden te verstrekken van welke bescheiden, de opdracht aangaande dan ook.

Artikel 3: Tarieven en kosten

3.1 Proost werkt op basis van No Cure No Pay en hanteert als tarief een overeengekomen percentage van de gerealiseerde meerwaarde. De definitie van de meerwaarde staat expliciet omschreven in de opdrachtovereenkomst. Deze kosten zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting.

3.2 Kosten voor reisuren, reis- en verblijfkosten en/of andere opdrachtgebonden kosten zijn inbegerepen.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Het honorarium en/of de kosten zoals in artikel 3.1 genoemd, worden afhankelijk van de opdracht eenmalig of jaarlijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

4.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Proost de opdrachtgever telkens bij of na het verstrijken van een termijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe.

4.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, doet wanbetaling ten aanzien van een termijn het gehele restantbedrag zonder enige ingebrekestelling of sommatie terstond opeisbaar worden

4.4 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

4.5 Proost is gerechtigd zekerheid te bedingen, ook na het tot stand komen van de opdrachtovereenkomst, indien zij grond heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet geheel zal nakomen.

4.6 Indien de opdrachtgever et verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn, dan wel binnen de termijn als genoemd in lid 1 van dit artikel heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim en is hij vanaf die dag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

4.7 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

Artikel 5: Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

5.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Proost de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 6: Duur en afsluiting

6.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Proost worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Proost verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een accountant op de factuur van Proost, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Reclames

7.1 Klachten, zowel betrekking hebbende op de overeengekomen opdracht als betrekking hebbende op facturen, kunnen slechts worden ingediend binnen acht dagen na de uitvoering van de opdracht respectievelijk na de datum van verzending van de factuur. Klachten moeten bij aangetekend schrijven aan Proost worden kenbaar gemaakt.

7.2 Klachten, die door Proost na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn zijn ontvangen en/of op een andere dan in lid 1 van dit artikel genoemde wijze zijn kenbaar gemaakt, kunnen geen basis vormen voor enige vordering op of verweer jegens haar.

7.3 Indien een op de voorgeschreven wijze ingediende klacht juist wordt bevonden, heeft Proost het recht alsnog aan haar verplichtingen te voldoen zonder dat dat aanleiding zal zijn tot enige vordering van de opdrachtgever tegen haar.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging

8.1 Partijen kunnen de opdrachtovereenkomst slechts voortijdig beeindigen, indien een van hen in staat van faillissement geraakt, surceance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. Opzegging is dan mogelijk zonder inachtneming van een opzegtermijn en onder voorbehoud van rechten.

8.2 Indien tot voortijdige beeindiging wordt overgegaan door de opdrachtgever, heeft Proost vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, recht op compensatie. Opdrachtgever is dan het afgesproken tarief verschuldigd op basis van de geprognoticeerde meerwaarde of op basis van de gerealiseerde meerwaarde op het moment van beeindiging als deze meer is dan de geprognoticeerde meerwaarde.

8.3 Proost mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Proost behoudt daarbij aanspraak op betaling van eerder genoemde compensatie zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.

8.4 Wordt er jaarlijks een honorarium in rekening gebracht dan ontslaat een tussentijdse beeindiging zoals omschreven in lid 2 en 3 van dit artikel de opdrachtgever niet van zijn verplichting om dit honorarium jaarlijks te voldoen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Behalve in geval van opzet sluit Proost uit iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten tussen haar en opdrachtgever, alsmede voor schade ontstaan bij of ten gevolge van de uitvoering van werkzaamheden door haar, haar personeelsleden of door derden, die zij in dat verband heeft ingeschakeld.

9.2 In alle gevallen waarin Proost gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de netto factuurwaarde van de geleverde diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door de verzekering van Proost, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

9.3 Ieder beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid dat in deze voorwaarden voorkomt geldt mede ten behoeve van degene(n), al dan niet in diens van Proost, die door haar ten behoeve van of in verband met de overeengekomen werkzaamheden is (zijn) ingeschakeld. Betrokkenen kunnen zich jegens opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als zij waren zelf bij die overeenkomst partij.

Artikel 10: Vrijwaring

10.1 De opdrachtgever verbindt zich Proost, haar personeel, alsmede eventuele derden, die door Proost ter uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten die mocht(en) ontstaan als direct of indirect gevolg van afspraken en/of vorderingen van derden, voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de tussen Proost en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1 Proost is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Proost zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. DE opdrachtgever zal zonder toestemming van Proost aan derden geen mededeling doen over aanpak, werkwijze en dergelijke, dan wel rapportage ter beschikking stellen.

 

Artikel 12: Geschillen

12.1 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit nadere overeenkomsten of andere rechtshandelingen, die een voortvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst tussen Proost en opdrachtgever, zullen worden beslecht naar Nederlands recht door de bevoegde rechter in Den Haag, tenzij Proost schriftelijk te kennen heeft gegeven zich aan het oordeel van een andere bevoegde al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen

Doe de inkoopscan

Heeft u na het bekijken van onze website interesse in een vrijblijvend gesprek, ga dan naar contact en vul het contactformulier in. Natuurlijk kunt u ons ook meteen bellen.

Ja, ik wil een vrijblijvend gesprek
Meer referenties
Proost Horeca Belang | Grindmeer 21 | 3994 JA Houten | Tel: 030-2451690 | M 06-41169366 | info@proosthorecabelang.nl | Algemene voorwaarden